Điều khoản sử dụng dịch vụ 1Check

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU KHOẢN


•    “1Check” là hệ thống tra cứu nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công bố của các sản phẩm đang lưu hành trên thị trường, thông qua website http:. Hệ thống 1Check thành lập và vận hành bởi Công ty  CP Công nghệ 1Tech Việt Nam. 1Check có trách nhiệm đại diện phát triển cung cấp xác thực sản phẩm điện tử tới các doanh nghiệp, đối tác.
•    “Sản phẩm” nêu trong điểu khoản này được hiểu là hàng hoá, sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối bởi Đối tác (Người sử dụng dịch vụ, gọi tắt là Bên A) và có sử dụng dịch vụ xác thực điện tử 1Check (Bên cung cấp dịch vụ - gọi tắt là Bên B). Bên A cần cung cấp cho bên B đầy đủ hồ sơ pháp lý hợp pháp của sản phẩm (bao gồm: giấy tờ chứng minh nguồn gốc sản phẩm, giấy phép lưu hành sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác).
•    “1Check - xác thực điện tử” là dịch vụ do Bên B cung cấp và được bên A sử dụng nhằm cho phép người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra tức thời nguồn gốc hàng hóa cũng như chất lượng sản phẩm đã được công bố.
•    “Tem chính hãng 1Check” là tem được gắn trên mỗi sản phẩm có sử dụng dịch vụ xác thực điện tử 1Check. Trên tem có QR code (quét 1 lần) và Mã kiểm tra và hướng dẫn tra cứu.
•    “Mã kiểm tra”: là dãy số in trên Tem chính hãng 1Check. Mã kiểm tra được phủ nhũ bạc để không thể nhận biết được bằng mắt thường hoặc các phương tiện khác trừ khi lớp phủ nhũ bạc bị cào. Mã kiểm tra có cấu trúc gồm các ký tự từ 0-9 và 2 chữ cái (tổng 08 ký tự). Mã kiểm tra sẽ được Bên A khởi tạo (hoặc ủy quyển bên B khởi tạo) trên Hệ thống 1Check của Bên B ngay sau khi Hợp đồng được ký kết và chỉ được sử dụng duy nhất một lần. Mã kiểm tra sẽ được duy trì trên hệ thống của Bên B trong thời hạn tối thiểu 02 năm năm kể từ ngày kích hoạt.  
•    “Mã QR-Code”: là mã QR được in trên Tem chính hãng 1Check. Mã QR-code cũng được phủ nhũ bạc để không thể nhận biết được bằng mắt thường hoặc các phương tiện khác trừ khi lớp phủ nhũ bạc bị cào. Mã QR-code sẽ được Bên A khởi tạo (hoặc ủy quyển bên B khởi tạo) trên Hệ thống 1Check của Bên B ngay sau khi Hợp đồng được ký kết và chỉ được sử dụng duy nhất một lần. Mã QR-code sẽ được duy trì trên hệ thống của Bên B trong thời hạn tối thiểu 02 năm năm kể từ ngày kích hoạt. Việc xác nhận bằng mã QR-code và bằng Mã kiểm tra là giống nhau. Hai mã này trên 1 tem chính hãng 1Check được mã hóa là một cơ sở dữ liệu.
•    “Người tiêu dùng hoặc khách hàng”: là người sử dụng sản phẩm của Bên A.
•    “Hồ sơ sản phẩm”: là những văn bản chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm do cơ quan quản lý nhà nước công bố, đảm bảo tính lưu hành hợp pháp của sản phẩm trên thị trường.


II. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bên A đồng ý sử dụng Dịch vụ xác thực điện tử 1Check do bên B cung cấp với các nội dung chi tiết sau:
•    Bên B cung cấp tài khoản, giải pháp tạo mã Mã kiểm tra, Mã QR-code và kích hoạt tài khoản trên Hệ thống xác thực điện tử 1Check theo đề xuất cụ thể đối với từng sản phẩm, hàng hóa của bên A.
•    Bên A quản lý tài khoản, cập nhật sản phẩm, cập nhật hồ sơ sản phẩm, tạo mã xác thực, tạo tem, in tem hoặc đặt Bên A in theo nhu cầu. Đồng thời Bên A quản lý thông tin tra cứu sản phẩm, Mã kiểm tra, mã QR-code đã được kích hoạt và những báo cáo thống kê chi tiết.


III.CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

3.1. Chi phí sử dụng dịch vụ Xác thực điện tử 1Check:
Chi phí sử dụng dịch vụ xác thực điện tử 1Check của bên A được xác định theo gói dịch vụ sử dụng, theo đơn đặt hàng tại từng thời điểm. Các đơn đặt hàng được coi là các phụ lục và là một phần không thể tách rời của hợp đồng này.
3.2. Hình thức thanh toán: Chuyển khoản qua ngân hàng/TM hoặc MoMo, ZaloPay.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

4.1 Quyền của Bên A: 
•    Được Bên B cung cấp dịch vụ xác thực điện tử 1Check, thông qua việc cung cấp và kích hoạt tài khoản, mã kiểm tra, tem chính hãng cho những sản phẩm đạt đủ các tiêu chuẩn của Hệ thống xác thực điện tử 1Check với số lượng bên A yêu cầu. 
•    Được cấp Tài khoản trên Hệ thống 1Check để tạo Đơn đặt hàng, theo dõi các báo cáo thống kê chi tiết về việc sử dụng Dịch vụ xác thực điện tử 1Check, dữ liệu khách hàng tra cứu sản phẩm…
•    Được tạo gian hàng, cập nhật sản phẩm, PR hình ảnh doanh nghiệp, đặt backlink từ sản phẩm về website, fanpage, gian hàng TMĐT của bên A
•    Được Bên B hỗ trợ trong các hoạt động truyền thông, quảng bá sản phẩm có sử dụng Dịch vụ xác thực điện tử 1Check.
4.2 Trách nhiệm của Bên A: 
•    Cung cấp đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp, danh mục hàng hóa, sản phẩm, hồ sơ sản phẩm dự kiến sử dụng dịch vụ cho bên B.
•    Thanh toán cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này. 
•    Tự in, bảo quản và tự dán tem xác thực điện tử 1Check lên đúng các sản phẩm đã đăng ký
•    Bảo mật các thông tin về tài khoản quản trị và các thông tin liên quan trên Hệ thống xác thực điện tử 1Check

4.3 Quyền của Bên B:
•    Yêu cầu Bên A sử dụng Hệ thống 1Check đúng theo quy trình đã được hướng dẫn và các điều khoản cụ thể quy định tại Điều khoản dịch vụ này
•    Nếu Bên B phát hiện những sản phẩm mà Bên A dán Tem chính hãng 1Check không đúng với sản phẩm đã đăng ký, Bên B có quyền yêu cầu Bên A cung cấp các thông tin, chứng từ về nguồn gốc của sản phẩm này. Nếu Bên A không thể cung cấp các hồ sơ hợp lệ. Bên B có quyền yêu cầu ngưng sử dụng dịch vụ cho sản phẩm này và có biện pháp xử lý. Trong trường hợp cần thiết, bên B có quyền chuyển thông tin cho cơ quan quản lý chức năng xử lý vi phạm.
4.4 Trách nhiệm của Bên B:
•    Cung cấp Dịch vụ xác thực điện tử 1Check đúng theo nội dung thoả thuận trong điều khoản này
•    Khởi tạo các tài khoản, kiểm duyệt sản phẩm, hồ sơ sản phẩm theo nhu cầu của bên A
•    Duy trì hoạt động của Hệ thống 1Check liên tục thông suốt không bị gián đoạn. 
•    Tạo công cụ truy cập vào hệ thống thông tin 1Check để Bên A cập nhật sản phẩm, tạo mã xác thực, tải tem chính hãng, đặt in tem, theo dõi tình trạng các báo cáo thống kê chi tiết về việc sử dụng dịch vụ xác thực điện tử 1Check, dữ liệu khách hàng tra cứu…
•    Nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng và chuyển đến Bên A cũng như các cơ quan có thẩm quyền;
•    Hỗ trợ kỹ thuật cho Bên A khi Bên A yêu cầu 
•    Phối hợp với bên A tổ chức các sự kiện chăm sóc khách hàng theo thỏa thuận

V. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

Không Bên nào bị xem là vi phạm các nghĩa vụ theo điều khoản, nếu việc không thực hiện được toàn bộ hay một phần nghĩa vụ theo điều khoản này do sự kiện bất khả kháng, bao gồm chiến tranh, động đất, lũ lụt, hoả hoạn và những sự kiện khác nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của các bên, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc thực hiện điều khoản.

VI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Hai Bên cần chủ động hợp tác trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực phối hợp giải quyết trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi. 
Nếu việc thương lượng không thành, các Bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết theo quy định của Pháp luật hiện hành. 

VII. BẢO MẬT

Các bên có trách nhiệm bảo mật mọi thông tin, dữ liệu, tư liệu theo điều khoản dịch vụ. Một Bên chỉ được cung cấp thông tin cho Bên thứ ba với sự đồng ý bằng văn bản của Bên kia hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Trong mọi trường hợp thông tin bị rò rỉ, tiết lộ do lỗi của Bên nào, Bên đó có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh cho Bên kia.

VIII. ĐIỀU KHOẢN CHUNG     

•    Điều khoản dịch vụ này được điều chỉnh theo luật pháp Việt Nam.
•    Việc sửa đổi, bổ sung điều khoản dịch vụ chỉ có giá trị khi được thực hiện bằng văn bản và được mỗi Bên hoặc đại diện hợp pháp của mỗi Bên ký.
•    Không Bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất cứ nghĩa vụ nào của mình theo điều khoản này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên còn lại.
•    "Điều khoản dịch vụ" này có hiệu lực từ ngày Bên A khởi tạo tài khoản trên Hệ thống xác thực điện tử 1Check. 

            ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

TGĐ 1Tech Việt Nam

 

Nguyễn Thị Huế